Лични данни

nMarket.bg пази и НЕ разпространява личните данни на потребителите си съгласно законодателството на Република България. Фирма "Нмаркет" ЕООД е регистрирана в Комисията за защита на личните данни (независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни)!