Пропиленгликол
Пропиленгликол

Пропиленгликол

Пропиленгликола е органично съединение бистра, вискозна, мазна, безцветна течност с характерни свойства и миризма. Продуктът е много лесно разтворим във вода, ацетон и хлороформ. 


Технически качества и изпитания на продукта който предлагаме!

Характеристика
M.U.
Стойност
Метод на изпитване
Външен вид

Вискозен, чист
зрителен
Propylene glycol, мин.
%
99,5
ILL-033/3-01-17
Диапазон на дестилация (95% vol)
°C
185-189
ASTM D 1078
Вода (Karl-Fischer), max
%
0,25
ASTM E 203
Киселинност (CH3COOH), max
%
0,005
ASTM D 1613
Hazen цвят, max
Hazen единици
15
SR ISO 2211
Пепел, max
%
0,001
ILL-033/3-01-18

По таблицата по-горе се вижда, че това е един наистина чист и не разреден продукт, за разлика от другите предложения който можете да намерите на по-ниска цена. 


Специфични свойства:

Плътност при 20°C, г/см31,037
Точка на кипене188,2 °C при 760 mm Hg
Температура на запалване99 °C
запалимост
не е запалим

Специфичните свойства представляват приблизителни стойности и съдържат обща информация, без да са част от техническите условия за качество. 


Основни приложения:

 1. полиестерни смоли (unsaturated polyester resins).
 2. полиуретани (urethanes).
 3. бои и лакове.
 4. течности за пренос на топлина.
 5. антифризи (antifreezes).
 6. полиетерни полиоли (polyether polyols).
 7. антипенители (antifoaming agents).
 8. като заместител на глицерин в финия органичен синтез.
 9. като разтворител в печатарските мастила.
 10. като разтворител и ензимен стабилизатор в перилните детергенти.
 11. стабилизатор в хидравличната течност.
 12. пластификатор за подобряване на технологичната способност на пластмасите.


Съхранение:

Пропилен гликолът се нуждае от специално проектирани складови помещения, тип навес, с бетонирана платформа, за да се предотврати проникването на влага поради нейната хигроскопичност. В случай на съхранение в резервоари, трябва да се създаде леко свръхналягане с инертен газ, за да се избегне влага.

Продуктът не трябва да се съхранява на пряка слънчева светлина или при високи температури.


Съображения за безопасност:

Моля, направете справка с Информационния лист за безопасност на материалите (MSDS), който предлага на клиентите по-добро задоволяване на техните специфични нужди за работа, безопасност и изхвърляне, както и тези, които могат да бъдат изисквани от местните приложими разпоредби за здраве и безопасност.


Внимание:

Избягвайте контакт с окислителни материали. Пропилен гликолът не е токсичен продукт и не причинява системни лезии. Пропилен гликолът има ниско налягане на парите и не се очаква да се изпарява. Пропилен гликолът е стабилен освен, ако не е изложен на високи температури, тогава може да се разложи.


Пропиленгликола представлява безцветна, хигроскопична и вискозна течност. Той е хирално съединение и има два енантиомера. Пропиленгликола е многоваленен алкохол с две хидроксилни групи. Той може да се смесва с ацетон, вода и хлороформ. Но не може да се смесва с мазнини. Пропилен гликола индустриално се получава при хидролизата на пропиленов оксид. В хранителните продукти се отбелязва като Е1520. Повечето антифриз продукти на пазара вместо вместо етиленгликол съдържат пропиленгликол. 

Можете да поръчате Пропиленгликол - антифриз от тук.