nMarket.bg - Качествените продукти!
+359893939997
  • ☑ БЕЗПЛАТНА доставка до офис на Еконт!
  • phone_in_talkИмате въпрос?
  • access_timeОбработваме поръчки по тел. в работни дни: 9:00 - 15:00 ч.
Нуждаете се от професионален съвет?

Оставете вашия телефон за връзка и въпросът който ви интересува, а наш квалифициран представител ще ви се обади. Обаждането за вас естествено е безплатно!

compare_arrows0

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
на интернет  платформа Nmarket.bg за он – лайн магазин.

І. Общи положения

 

Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползването на интернет сайта за предоставяне на он – лайн услуги Nmarket.bg, както и взаимоотношенията между дружеството „Нмаркет“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Родосто 15, ЕИК 201636291, с потребителите, ползващи он – лайн платформата, продуктите и услугите предлагани от сайта, както и отношенията между потребителите на сайта.
Тези общи условия представляват ДОГОВОР между всеки от Потребителите на интернет сайта и „Нмаркет“ ЕООД, като със действието си по регистрацията в сайта, от страна на  потребителите, същите се съгласяват и се считат за запознати с настоящите условия, като друго фактическо действие за изразено съгласие няма да е необходимо. За всички отношения възникнали или неуредени от настоящите условия ще се прилага българското законодателство и респективно законодателството на Европейския съюз.

ІІ. Основни Понятия:

В настоящите общи условия дефинираните по-долу термини имат следното значение,  освен ако контекстът налага друго значение:
1. nMarket.bg е интернет платформа, създаден в съответствие със законодателството на Република България и целта на същия е да представя он – лайн услуги и продукти на своите потребители.
2. „Нмаркет“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Родосто 15, с ЕИК: 201636291 което е собственик на сайта nMarket.bg, и което отговаря пред своите кредитори до размера на регистрирания капитал, като за краткост същото ще бъде наричан навсякъде в настоящите общи условия "nMarket.bg" или "Доставчика".
3. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват свободно  сайта. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българското законодателство. За краткост в настоящите общи условия същите се наричат „Потребители“ или „Потребителите“.


ІІІ. Регистрация на потребител/и. Начин на предлагане на он – лайн услуги и продукти от сайта nMarket.bg

1. Регистрацията в сайта се извършва след предоставянето от страна на физическо и/или юридическо лице, желаещо да стане потребител и съгласно с настоящите общи условия неговото пълно наименование/име, адрес/седалище и адрес на управление, ЕГН/ЕИК, електронна поща, телефон за връзка, потребителско име и парола и др. изискуеми от софтуеърното приложение, използвано за регистрация на потребители на сайта. След предоставянето на горепосочените и/или други данни nMarket.bg генерира потребителски профил. Събирайки тези данни nMarket.bg се задължава да използва същите единствено и само за целта на предлаганите чрез сайта он – лайн услуги и продукти. Също така nMarker.bg представлява регистратор на лични данни и декларира, че има регистрация като такъв съгласно българското законодателство. Регистрацията се счита за завършила след получаване на съобщение по е – mail, изпратено от nMarket.bg, че същата е успешна. След регистрация всеки потребител е свободен да ползва всички услуги предлагани от сайта. Също така ползването на сайта от даден потребителски профил презюмира, че същия се ползва от лицето предоставило личните си данни, като всички действия извършени от даден потребителски профил пораждат права и задължения за регистрираното лице, независимо дали същото е идентично с лицето, което фактически извършва действията респективно ползва сайта. При умишлено генериране и създаване и/или използване на профил, с което се обвързва друго, различно от ползващия профила лице се носи съответната гражданска и наказателна отговорност. 
2. Използването на сайта се осъществява чрез регистрацията на оферти за продажба на стоки и/или определени услуги и/или приемане на такива от nMarket.bg и/или други юридически лица. Регистрацията и приемането се осъществяват чрез ползването на стъпките предложени от nMarket.bg, като същите с цел оптимизация на платформата могат свободно да бъдат изменяни по всяко време.
3. При регистриране на определен брой продажби Доставчикът може, но не е длъжен, да прави отстъпки на Потребителите. 


ІV. Права и задължения на доставчика и потребителите.

1. Потребителите имат право да кандидатстват за афилиейти посредством регистрационната форма на сайта.
1.1. Одобрението на потребителите като афилиейти става ръчно от администраторите на сайта. Кандидатстването не гарантира одобрение. 

1.2. Изплащането на комисионните на афилиейтите става по банков път, след издаване на фактура от афилиейта.

1.3. Отчитането на комисионните става посредством предоставен от сайта, уникален за всеки афилиейт, проследяващ код. 

2. nMarket.bg разполага с правото да ограничава достъпа до сайта на даден потребител, при положение, че последния нарушава българското, както и европейското законодателство и/или с действията си вреди на нормалното функциониране на сайта. Определянето на кой действия вредят на нормалното функциониране на сайта се определят изцяло от доставчика и не подлежат на дискусия и/или оспорване от страна на потребителя.

3. Всеки потребител има право да закупи неограничен брой от предлаганите на сайта продукти или услуги. 

3.1. В случай на изчерпано количество и/или недостиг на поръчаните бройки, доставчикът се свързва с потребителя, на предоставения от него телефон за връзка, и го уведомява за наличните количества и възможности за доставка на част от поръчката и/или цялото поръчано количество. Доставчикът не дължи обезщетение и не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи в случай, че не може да предостави услугата и/или достави продуктите.

4. Потребителят може да отправи запитване и да получи преференциални цени в случай, че направи поръчка на стойност над 1000 лв и не по-малко от 3 продукта и/или броя от един и същи продукт/услуга, и заплати стоките/услугите предварително по банков път.

5. nMarekt.bg прави всичко възможно да поддържа точността на информацията и техническите данни на сайта. Но имайки в предвид възможните технически грешки, пропусната информация, настройките на различните монитори и това, че изображенията имат информативен и насочващ характер, е възможно да има разминавания с действителния продукт. 

5.1. Информацията, характеристиките и/или цените на сайта, могат да бъдат променяни по всяко време и могат да съдържат грешки. 

6. Потребителя има право да публикува коментари и мнения относно продуктите и услугите, както и да се свързва с nMarket.bg на посочените от него телефон и e-mail. 

6.1. nMarket.bg си запазва правото да изтрива и/или редактира мнения публикувани публично на сайта в случай че, съдържат нецензурни думи и/или не се отнасят за съответния продукт или услуга. 

7. nMarket.bg има правото по всяко време както да публикува, така и да премахва обяви на промоционални продукти. 

8. В случай на плащания по банка, кредитна/дебитна карта и/или друг вид плащане, nMarket.bg не носи каквато и да отговорност за каквито и да е разходи настъпили във връзка с такси, комисионни и/или други допълнителни плащания направени от потребителя за самата трансакция, включително, но не и ограничено до обмен на валута. В такива случай разходите са изцяло за потребителя. 

9. nMarket.bg има правото да поиска оценка и коментар от потребителя за закупената от него стока или услуга. 

10. nMarket.bg има правото да използва подизпълнители за изпълнението на услугите и/или изпращането на стоките без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. 

11. Съдържанието на сайта, в това число, но не само картинки, текстове, надписи, динамични символи, мултимедийно съдържание и друга информация поместена на сайта са изключителна собственост на nMarket.bg. В следствие на което потребителите нямат право да копират такава информация и да я разпространяват, освен ако не е предоставена видима и активна връзка към първоизточника. Но не и ако съдържанието/информацията се използва за търговка цел.

11.1. Потребителят има право да използва съдържанието за търговска цел само и единствено, ако е получил писменото съгласие на nMarket.bg за това, като потребителят е длъжен да постави видима и активна връзка към първоизточника. 


V. Други

1. Адресите на кореспонденция на страните/потребителите са обявените такива при регистрация им на сайта, а за nMarket.bg това е официалното му седалище и адрес на управление, обявено в Търговския регистър, като потребителите се съгласяват, че кореспонденция ще се води надлежно и чрез посочените от тях e – mail адреси и изпращането на съобщения на последните, ще има обвързваща сила помежду им като за последното потребителите дават изричното си съгласие. При промяна на посочените адреси и/или  e – mail адреси потребителите се задължават да информират за това nMarket.bg, чрез промяна на същите в потребителския си профил, като при неизпълнение на това си задължение всяко съобщение ще се счита за валидно връчено. 
2. При наличие на недействителност на отделни клаузи от настоящите общи условия, недействителността на същите не влече недействителност на същите като цяло. На тяхно място се прилагат правилата и разпоредбите на действащото на територията на Република България гражданско законодателство. 
3. За всеки спор относно съществуването и действието на договорите, сключвани между потребителите на сайта, както и във връзка с настоящите общи условия или във връзка с тяхното неизпълнение и нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението им, както и за всички въпроси неуредени в настоящите общи условия се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез преговори, при зачитане правата и интересите и на двете страни и съставят споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд при Стопанска асоциация - гр. Пловдив, като приложим е неговия правилник. Страните по настоящия договор се споразумяват, че постановените от Арбитражния съд при Стопанска асоциация – гр. Пловдив решения по спорове възникнали от този договор имат задължителна за тях сила и подлежат на изпълнение по предвидения в ГПК ред за това.
4. nMarket.bg има право да изменя настоящите общи условия по всяко време по свое собствено усмотрение, като всяка промяна ще бъде отразявана своевременно чрез сайта.
Всички права запазени.

5. Всички цени обявени на сайта са крайни и с включено ДДС. 

6. нМаркет ЕООД може да изпраща информационни съобщения по viber, messenger, telegram и/или whatsapp.